• language

สารช่วยให้เนื้อติดกัน

สารช่วยให้เนื้อติดกัน

มีคุณสมบัติในการทำให้ชิ้นเนื้อหรือเศษเนื้อ
( Mechanically deboned meat : MDM)
ติดกันดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่