• language

สารทดแทนไขมัน

สารทดแทนไขมัน

เป็นสารผสมของอนุพันธ์จากเซลลูโลส ได้แก่ Methylcellulose มีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifiers) ทำให้เกิดอิมัลชัน (Emulsion)

 

สามารถทดแทนการใช้ไขมันในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์ เช่น นักเก็ต, แฮมเบอร์เกอร์, ไส้กรอก เป็นต้น
อีกทั้งยังช่วยทำให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น