• language

สารทดแทนเนื้อสัตว์

สารทดแทนเนื้อสัตว์

มีคุณสมบัติเป็น Emulsifier และ Water binding
สามารถช่วยลดต้นทุนของอิมัลชันที่ใช้ใน
การทดแทนเนื้อสัตว์และทำให้เนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น

 

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไส้กรอกต่างๆ