• language

วัตถุกันเสียสำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

วัตถุกันเสียสำหรับ
ผลิตภัณฑ์จาก เนื้อสัตว์

เป็นวัตถุกันเสียชนิดผสมที่เหมาะ
สำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ

 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรสชาติของผลิตภัณฑ์