• language

เครื่องตรวจจับโลหะ

แบบ อุโมงค์ (สายพาน)

ใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นชิ้นๆ
หรือบรรจุภัณฑ์เล็กๆเช่นกล่องหรือ
ถุงสำหรับใส่อาหาร, ขนม

แบบ ผงละเอียด

ใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด
หรือเป็นเม็ดเล็กๆจำนวนมากเช่น น้ำตาลทราย
หรือข้าวสาร ก่อนเข้าบรรจุภัณฑ์

แบบ ของเหลว (LIQUISCAN VF+)

ใช้กับงานที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือน้ำชนิดต่างๆ
เช่น เนื้องานของใส้กรอก, หมูยอ, แหนม หรือ
น้ำประเภทต่างๆก่อนเข้าบรรจุภัณฑ์

แบบ เอ็กซ์เรย์

ใช้กับชิ้นงานที่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ
เช่น ปลากระป๋อง หรือกาแฟกระป๋อง